De Fryske Marren - Politieke partijen

Politieke partijen

ChristenUnie De Fryske Marren

Bûgel 14
8465RW Oudehaske
Secr.: A.C. Hoksbergen

SGP, afd. Gaasterland

Hegewei 12
8567JN Oudemirdum
Inl.: S. Boonstra

CDA De Friese Meren

It Boerein 2
8523NX Idskenhuizen
Secr.: Aukje de Jong- de Jong

FNP De Fryske Marren

Dek 5
8502BS Joure
Skr.: Jan Hylkema

PvdA De Fryske Marren

Sluispad 16
8536VG Oosterzee
Inl.: Guus Verhoef

VVD De Fryske Marren

It Hoefizer 30
8561GD Balk
Inl.: O.W.M. Storms