De Fryske Marren - Motorsport

Motorsport

Motorclub Flying Boetoe

Polderboskdyk 37
8502TJ Joure
T: 0513 414981 (kantine)

Solexclub AOW

Beukenlaan 1
8501DE Joure
Secr.: Y. Kuindersma