De Fryske Marren - Historie

Historie

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân/Museum Joure

Geelgietersstraat 1-11
8501CA Joure

Stichting Buorren 46

Grintdyk 1a
8493RB Terherne
Inl.: A. Bijlsma

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

Meerweg 8
8561AT Balk
Secr.: mw. S.C. Dijkstra-Linzel