De Fryske Marren - IJssport

IJssport

IJsvereniging Lemmer

Langestreek 48
8531HX Lemmer
Secr.: B.A. Loohuis

IJsclub Winterwille

Straatweg 19a
8535WG Follega
Inl.: K. Keulen

IJsclub De Polder

Middenweg 144
8538XH Bantega
Secr.: mw. R. van der Berg

IJsclub Balk e.o.

Stinsenwei 17
8571RH Harich
Secr.: M. de Vries

IJsclub De Twa Doarpen

Poeldyk 9
8581KM Elahuizen
Inl.: M. van Vliet

IJsclub Foarút Aldegea/Kolderwâlde

Sanne Windwei 14
8582KP Oudega
Inl.: B. Korenstra

IJsclub van Coehoorn

Du Toursstraat 3
8563AG Wijckel
Inl.: G. Spoelstra

IJswegencentrale Gaasterland

Raadhuisstraat 7
8561BG Balk
Inl.: Auke B. Hylkema

IJswegencentrale Sloten

Menno van Coehoornstraat 41
8556AR Sloten

IJsclub De Eendracht

Menno van Coehoornstraat 5
8556AH Sloten
Inl.: Y. Kuipers

IJsclub De Vlecke

Helmhout 3
8502AE Joure
Secr.: mw. H. Bos-Halma

IJsclub Donia

Noed 4
8521NS Sint Nicolaasga
Secr.: H. van den Eijnde-Helfrich

IJsclub Trijega

Hollandiastraat 3
8517HC Scharsterbrug
Secr.: mw. J. Faber-Oudega

IJsclub Doarpswille

Jousterweg 25a
8506BE Haskerhorne
Secr.: mw. A. Minnesma-Mulder

IJsclub Oustertrijegeaën

T: 06 13328945 (voorz. C. Helfrich)

IJsclub Frisia

Appelhof 69
8525GK Langweer
Secr.: A. Spannenburg

IJsclub It Súdwide

It Noard 59
8512AC Broek
Secr.: O.P. Jouwsma

IJsclub Eensgezindheid

Streek 81
8464NG Sintjohannesga
Secr.: W. Swart

IJsclub Terkaple e.o.

Buorren 42
8542AC Terkaple
Secr.: mw. A. Brink

IJsclub De Broederschap

Grintdyk 14
8493RB Terherne
Inl.: J.E. Leemburg

IJsclub Phoenix Bakhuizen

De Steke 7
8574RB Bakhuizen
Inl.: R. van der Wal