De Fryske Marren - Vogelwacht

Vogelwacht

Vogelwacht Lemmer

Doraweg 15
8531PW Lemmer
Secr.: J. Adema

Vogelwacht Oosterzee e.o.

Middenweg 123
8538RB Bantega
Secr.: A. Fabriek

Vogelwacht Balk e.o.

Lorbuorren 3
8571MT Harich
Inl.: mw. T. de Smit-Wassenaar

Jeugdvogelwacht Joure e.o.

Pastorielaan 56
8501EZ Joure
Secr.: J. Veldman

Vogelwacht Joure e.o.

Kolfbaan 1
8451CC Oudeschoot
Secr.: mw. L. Visser

Vogelwacht Terkaple/Akmarijp/Goïngarijp

Buorren 38
8542AB Terkaple
Secr.: mw. M.S. Brink

Vogelwacht Oudehaske e.o.

Baalder 12
8465RP Oudehaske
Secr.: J.H. Oosterman

Fûgelwacht Terherne

Jelle-paad 12
8493RG Terherne
Inl.: V. Mollema