De Fryske Marren - Basisonderwijs (openbaar)

Basisonderwijs (openbaar)

De Reinbôge

Broekenweg 14
8538RN Bantega

Twa yn ien

De Roede 49
8539SX Echtenerbrug

De Meerpaal

Schokker 4a
8531BW Lemmer
Postbus 74
8530AB Lemmer

Tweespan

Betelgeuze 4
8531MV Lemmer
Postbus 44
8530AA Lemmer

De Wynbrekker

Menso Poppiusstraat 46
8536VA Oosterzee

't Hazzeleger (dalton)

Siemen de Jongstrjitte 4
8561DP Balk
Postbus 9
8560AA Balk

't Swannestee

Tsjillânleane 32
8525GR Langweer

De Ynset

Binnendyk 24
8461LD Rottum

De Brêge

Trijegea 16
8517HZ Scharsterbrug

De Twa Fjilden

Koningin Julianalaan 3
8501HL Joure

Westermarskoalle

E A Borgerstraat 21-23
8501NC Joure
Postbus 122
8500NA Joure

De Lytse Mienskip

Haulsterweg 2a
8506BJ Haskerhorne

Trijegeaster Honk

Jetze Veldstraweg 49
8513CK Ouwsterhaule

De Schakel

Prinses Marijkeweg 7a
8463VJ Rotsterhaule

De Beuk

De Tûke 2
8521PH Sint Nicolaasga
Postbus 17
8520AA Sint Nicolaasga

It Haskerplak

Julianastraat 1
8465RC Oudehaske