De Fryske Marren - Dammen

Dammen

Damclub Lemmer

Galjoot 15
8531AP Lemmer
Inl.: W. Akkerman

Dam- en schaakclub Oan Set

Dokter Hattinkstrjitte 13
8563AC Wijckel
Inl.: P. Haringsma

Damclub Lyts Begjin

Jelle Meineszleane 46
8561CX Balk
Inl.: D.P. Louwerman

Damclub NDC Nijemirdum

Beuckenswijkstraat 48
8565HH Sondel
Inl.: Arjan Batteram

Damclub Oudemirdum

Jan Schotanuswei 26
8567LA Oudemirdum
Inl.: J. Kuiper

Damclub Joure e.o.

Heechhout 4
8461NE Rottum
Secr.: W. Couperus

Damclub Idskenhuizen

It Boerein 8
8523NX Idskenhuizen
Inl.: H. Sybesma