De Fryske Marren - Venenwei

Toanielferiening Aldegea-Kolderwâlde

Venenwei 1
8583KL Kolderwolde
Inl.: mw. T. Ketelaar

Maatschap H. en J. Bouma

Venenwei 3
8583KL Kolderwolde