De Fryske Marren - Sybren Hulzengastrjitte

Bond Friese Vogelbeschermingwachten, afd. Sintjohannesga/Rotsterhaule e.o.

Sybren Hulzengastrjitte 1
8464VJ Sintjohannesga
Secr.: S. de Winter

Timmerbedrijf S. v.d. Wal

Sybren Hulzengastrjitte 5
8464VJ Sintjohannesga

De Vries & Wierda VOF

Sybren Hulzengastrjitte 21
8464VJ Sintjohannesga

Tweel

Sybren Hulzengastrjitte 13
8464VJ Sintjohannesga

Gastouderopvang De Lytse Bargjes

Sybren Hulzengastrjitte 5
8464VJ Sintjohannesga