De Fryske Marren - Siemen de Jongstrjitte

't Hazzeleger (dalton)

Siemen de Jongstrjitte 4
8561DP Balk
Postbus 9
8560AA Balk

Sint Ludgerus School

Siemen de Jongstrjitte 4
8561DP Balk

Stichting Voorzieningen 't Hazzeleger

Siemen de Jongstrjitte 4
8561DP Balk

Protestantse gemeente Balk
De Paadwizer

Siemen de Jongstrjitte 2
8561DP Balk

Luts 9

Siemen de Jongstrjitte 12
8561DP Balk
I: www.luts9.nl