De Fryske Marren - Sanne Windwei

Ouderenkoor Sjongnocht

Sanne Windwei 6
8582KP Oudega
Secr.: mw. M. Verdel-Neelis

Begrafenisvereniging De Laatste Eer, afd. Oudega/Kolderwolde

Sanne Windwei 1
8582KP Oudega
Inl.: A. Visser

IJsclub Foarút Aldegea/Kolderwâlde

Sanne Windwei 14
8582KP Oudega
Inl.: B. Korenstra

D. ten Hove Consultancy BV

Sanne Windwei 1
8582KP Oudega
I: www.hoveconsultancy.nl

Stichting Administratiekantoor Hoekstra IJlst Beheer

Sanne Windwei 15
8582KP Oudega

Sjoerd Siebes Bandstra

Sanne Windwei 2
8582KP Oudega