De Fryske Marren - Minne Jeltesstrjitte

Stichting Rallysport Friesland

Minne Jeltesstrjitte 8
8561DZ Balk
I: www.rallysportfriesland.nl

SeniorWeb ZW Friesland

Minne Jeltesstrjitte 18
8561DZ Balk
Voorz.: Aant Mulder

Siska Kroondijk

Minne Jeltesstrjitte 6
8561DZ Balk
I: www.siskakroondijk.nl

De Lytse Protters

Minne Jeltesstrjitte 16
8561DZ Balk

J. Langenberg Minitrekker Werkzaamheden

Minne Jeltesstrjitte 19
8561AD Balk