De Fryske Marren - Minne Jacobs Hogeboomstraat

Buurtvereniging Yn 'e goal

Minne Jacobs Hogeboomstraat 11
8464NX Sintjohannesga
Secr.: mw. H. Vermaning

Voegbedrijf R. ten Hoeve

Minne Jacobs Hogeboomstraat 1
8464NX Sintjohannesga