De Fryske Marren - Lyklamawei

Tonielklub Nijemardum

Lyklamawei 23
8566JH Nijemirdum
Inl.: mw. C. Hospes-Pietersma

Doarpshûs Nijemirdum

Lyklamawei 5
8566JH Nijemirdum

Volleybalvereniging DBS

Lyklamawei 75
8566JK Nijemirdum
Inl.: Yke van de Wal

De Stapstien

Lyklamawei 25
8566JH Nijemirdum

KKP Music Consultants

Lyklamawei 53
8566JJ Nijemirdum

Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Gaasterland e.o.

Lyklamawei 6
8566JL Nijemirdum

Stichting De Hege Gerzen

Lyklamawei 41
8566JJ Nijemirdum
I: www.hegegerzen.nl

Pedicure Annoesjka

Lyklamawei 15
8566JH Nijemirdum

Bouw en Onderhoudsbedrijf Halbe Hielkema

Lyklamawei 12
8566JL Nijemirdum

Stichting Eppingazathe

Lyklamawei 21
8566JH Nijemirdum

Schoonmaakbedrijf Johan Stegenga

Lyklamawei 32
8566JL Nijemirdum

Mts. W. en H. Eppinga Hogenberg

Lyklamawei 6
8566JL Nijemirdum

Protestantse gemeente Oudemirdum/Nijemirdum/Sondel
De Hoekstien

Lyklamawei 11
8566JH Nijemirdum

Stichting Peuterspeelzalen Gaasterlân-Sleat
't Opstapke

Lyklamawei 25
8566JH Nijemirdum

Boerinnen van Nu

Lyklamawei 5
8566JH Nijemirdum