De Fryske Marren - Koarte Ekers

A. D. Hettinga

Koarte Ekers 2
8501ZH Joure

Scouting De Borgergroep

Koarte Ekers 2a
8501ZH Joure
T: 0513 435353 (secr. Rutger Kamermans)

Praktijk voor Persoonlijke Begeleiding Marion Drijver

Koarte Ekers 6
8501ZH Joure

St. Friesche Folklore De Groot-Lugtenberg

Koarte Ekers 3
8501ZH Joure

Maatschap G.H. Jongsma en T. Jongsma-Schaap

Koarte Ekers 1a
8501ZH Joure

Mts. Reijenga S.T. en T. en Groot De H.T.M. en TOL van der A.A.

Koarte Ekers 3
8501ZH Joure

Scouting De Borgergroep

Koarte Ekers 2a
8501ZH Joure