De Fryske Marren - Kerkhof

Protestantse gemeente i.w. Lemmer c.a.
Hervormde kerk

Kerkhof 1
8531JH Lemmer