De Fryske Marren - It Boerein

Damclub Idskenhuizen

It Boerein 8
8523NX Idskenhuizen
Inl.: H. Sybesma

CDA De Friese Meren

It Boerein 2
8523NX Idskenhuizen
Secr.: Aukje de Jong- de Jong

DH Transport

It Boerein 6
8523NX Idskenhuizen