De Fryske Marren - De Finne

T.H. de Haan bv

De Finne 7
8501PA Joure

PCOB, afd. Joure e.o.

de Finne 37
8501PB Joure
Secr.: mw. J.de Haan

Roelof Bakker Montage

De Finne 1
8501PA Joure

Buurtvereniging "De Wylde Fûgels"

De Finne 9
8501PA Joure