De Fryske Marren - Bouwen

Stichting Maeykehiem

Bouwen 17
8521KN Sint Nicolaasga
I: www.maeykehiem.nl

Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving

De Hege Bouwen 31
8566JB Nijemirdum
I: www.kroontjeontwerp.nl

Klussenbaas

Hege Bouwen 12
8566JC Nijemirdum

Feestcommissie Nijemirdum

De Hege Bouwen 9
8566JB Nijemirdum
Inl.: H. van Bommel

Doarpskrantsje Nijemardum

Hege Bouwen 2a
8566JC Nijemirdum
Inl.: mw. H. Beukens

Klauwverzorging Nijemirdum

Hege Bouwen 10
8566JC Nijemirdum
Inl.: M.F. Pietersma

Kroontje Grafisch Ontwerp & Vormgeving

De Hege Bouwen 31
8566JB Nijemirdum
I: www.kroontjeontwerp.nl

D. De Rijke

De Hoge Bouwen 6
8465PW Oudehaske

Ara Software

De Hoge Bouwen 12
8465PW Oudehaske

It Roefke

Bouwen 17
8521KN Sint Nicolaasga

Transportbedrijf E. Groenhof

De Hege Bouwen 43
8566JB Nijemirdum

Vandelinde Associates BV

De Hege Bouwen 19
8566JB Nijemirdum
Postbus 67
8560AB Balk

Total Support for Marine

Hege Bouwen 2
8566JC Nijemirdum
I: www.ts4marine.com

it Kniphúske

De Hege Bouwen 5
8566JB Nijemirdum

Gaasterland Natuurwerk

De Hege Bouwen 29
8566JB Nijemirdum

M. Pietersma

De Hege Bouwen 15
8566JB Nijemirdum

Lytse Skat

De Hege Bouwen 31
8566JB Nijemirdum
I: www.lytseskat.nl

Straetus Incasso Friesland Zuid

De Hege Bouwen 9
8566JB Nijemirdum
I: www.straetus.com

Zwemschool Roos en Piet

Bouwen 17
8521KN Sint Nicolaasga

P.V. de Schakel

Bouwen 17
8521KN Sint Nicolaasga

Garant Zaden

Hege Bouwen 2a
8566JC Nijemirdum
I: www.garantzaden.nl

Working-Innovators

De Hoge Bouwen 6
8465PW Oudehaske
I: www.working-innovators.nl

BHP

De Hege Bouwen 39
8566JB Nijemirdum

Altenburg Farm

De Hege Bouwen 21
8566JB Nijemirdum

Doarpsbelang Nijemardum

Hege Bouwen 2a
8566JC Nijemirdum
I: www.nijemirdum.nl

VOF Boomkwekerij Eppinga

De Hege Bouwen 1a
8566JB Nijemirdum
I: www.eurodogwoods.com

Stichting BSO (Breedte Sport Ondersteuning)

Bouwen 20
8521KN Sint Nicolaasga